جدیدترین مطالب - افزایش 5 دلاری نفت ایران در شهریور ماه

در حال بارگذاری
درحال بارگزاری ...

هیچ تبلیغی وجود ندارد

جدیدترین مطالب

متوسط قیمت هر بشکه نفت سنگین ایران در ماه سپتامبر شهریور 97با 4 دلار و 82 سنت افزایش در مقایسه با ماه پیش از آن به 75.

28 دلار رسید.

جدیدترین مطالب

متوسط قیمت هر بشکه نفت سنگین ایران در ماه سپتامبر شهریور 97با 4 دلار و 82 سنت افزایش در مقایسه با ماه پیش از آن به 75.

28 دلار رسید.

جدیدترین مطالب - افزایش 5 دلاری نفت ایران در شهریور ماه

متوسط قیمت هر بشکه نفت سنگین ایران در ماه سپتامبر شهریور 97با 4 دلار و 82 سنت افزایش در مقایسه با ماه پیش از آن به 75.

28 دلار رسید.

جدیدترین مطالب - افزایش 5 دلاری نفت ایران در شهریور ماه

متوسط قیمت هر بشکه نفت سنگین ایران در ماه سپتامبر شهریور 97با 4 دلار و 82 سنت افزایش در مقایسه با ماه پیش از آن به 75.

28 دلار رسید.

جدیدترین مطالب
جدیدترین مطالب - افزایش 5 دلاری نفت ایران در شهریور ماه

متوسط قیمت هر بشکه نفت سنگین ایران در ماه سپتامبر شهریور 97با 4 دلار و 82 سنت افزایش در مقایسه با ماه پیش از آن به 75.

28 دلار رسید.

جدیدترین مطالب http://zibashavim.ir/post/707539/افزایش-5-دلاری-نفت-ایران-در-شهریور-ماه/