جدیدترین مطالب - مخالفت شورا با هزینه کرد شهرداری برای اربعین

در حال بارگذاری
درحال بارگزاری ...

جدیدترین مطالب

شورای شهر تهران هزینه کردن از بودجه شهرداری برای مراسم اربعین را تایید نکرد.

جدیدترین مطالب

شورای شهر تهران هزینه کردن از بودجه شهرداری برای مراسم اربعین را تایید نکرد.

جدیدترین مطالب - مخالفت شورا با هزینه کرد شهرداری برای اربعین

شورای شهر تهران هزینه کردن از بودجه شهرداری برای مراسم اربعین را تایید نکرد.

جدیدترین مطالب - مخالفت شورا با هزینه کرد شهرداری برای اربعین

شورای شهر تهران هزینه کردن از بودجه شهرداری برای مراسم اربعین را تایید نکرد.

جدیدترین مطالب
جدیدترین مطالب - مخالفت شورا با هزینه کرد شهرداری برای اربعین

شورای شهر تهران هزینه کردن از بودجه شهرداری برای مراسم اربعین را تایید نکرد.

جدیدترین مطالب http://zibashavim.ir/post/710214/مخالفت-شورا-با-هزینه-کرد-شهرداری-برای-اربعین/