جدیدترین مطالب - شترها در جاسک به نوار شبرنگ مجهز شدند

در حال بارگذاری
درحال بارگزاری ...

جدیدترین مطالب

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی فرمانداری جاسک گفت: به منظور افزایش میزان دید در شب رانندگان وسایل نقلیه، بر روی گردن و پاهای 70شتر سرگردان در جاده های جاسک شبرنگ نصب شد.

جدیدترین مطالب

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی فرمانداری جاسک گفت: به منظور افزایش میزان دید در شب رانندگان وسایل نقلیه، بر روی گردن و پاهای 70شتر سرگردان در جاده های جاسک شبرنگ نصب شد.

جدیدترین مطالب - شترها در جاسک به نوار شبرنگ مجهز شدند

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی فرمانداری جاسک گفت: به منظور افزایش میزان دید در شب رانندگان وسایل نقلیه، بر روی گردن و پاهای 70شتر سرگردان در جاده های جاسک شبرنگ نصب شد.

جدیدترین مطالب - شترها در جاسک به نوار شبرنگ مجهز شدند

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی فرمانداری جاسک گفت: به منظور افزایش میزان دید در شب رانندگان وسایل نقلیه، بر روی گردن و پاهای 70شتر سرگردان در جاده های جاسک شبرنگ نصب شد.

جدیدترین مطالب
جدیدترین مطالب - شترها در جاسک به نوار شبرنگ مجهز شدند

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی فرمانداری جاسک گفت: به منظور افزایش میزان دید در شب رانندگان وسایل نقلیه، بر روی گردن و پاهای 70شتر سرگردان در جاده های جاسک شبرنگ نصب شد.

جدیدترین مطالب http://zibashavim.ir/post/79430/شترها-در-جاسک-به-نوار-شبرنگ-مجهز-شدند/