جدیدترین مطالب - حزب حاکم آفریقای جنوبی «رامابوزا» را به عنوان جانشین «زوما» انتخاب کرد

در حال بارگذاری
درحال بارگزاری ...

هیچ تبلیغی وجود ندارد

جدیدترین مطالب

حزب «المؤتمر الوطنی الأفریقي» حاکم آفریقای جنوبی «سیریل رامابوزا» معاون «جاکوب زوما» رئیس‌جمهور این کشور را به عنوان جانشین وی تعیین کرد.

جدیدترین مطالب

حزب «المؤتمر الوطنی الأفریقي» حاکم آفریقای جنوبی «سیریل رامابوزا» معاون «جاکوب زوما» رئیس‌جمهور این کشور را به عنوان جانشین وی تعیین کرد.

جدیدترین مطالب - حزب حاکم آفریقای جنوبی «رامابوزا» را به عنوان جانشین «زوما» انتخاب کرد

حزب «المؤتمر الوطنی الأفریقي» حاکم آفریقای جنوبی «سیریل رامابوزا» معاون «جاکوب زوما» رئیس‌جمهور این کشور را به عنوان جانشین وی تعیین کرد.

جدیدترین مطالب - حزب حاکم آفریقای جنوبی «رامابوزا» را به عنوان جانشین «زوما» انتخاب کرد

حزب «المؤتمر الوطنی الأفریقي» حاکم آفریقای جنوبی «سیریل رامابوزا» معاون «جاکوب زوما» رئیس‌جمهور این کشور را به عنوان جانشین وی تعیین کرد.

جدیدترین مطالب
جدیدترین مطالب - حزب حاکم آفریقای جنوبی «رامابوزا» را به عنوان جانشین «زوما» انتخاب کرد

حزب «المؤتمر الوطنی الأفریقي» حاکم آفریقای جنوبی «سیریل رامابوزا» معاون «جاکوب زوما» رئیس‌جمهور این کشور را به عنوان جانشین وی تعیین کرد.

جدیدترین مطالب http://zibashavim.ir/post/92333/حزب-حاکم-آفž/