بستن/بازکردن پنجره توضیحات

جدیدترین مطالب - وال استریت ژورنال:ترکیه با 'قدرت سخت'رویای احیای امپراطوی عثمانی را دارد

را

در

با

عمل

و

به

کرد

است

تا

جهان